Từ ngữ

Từ ngữ (dt): Chữ viết và tiếng nói dùng trong một bài văn hoặc trong sự trò chuyện.

Hán Việt: Từ là (1) chữ; hoặc là (2) lời văn. Ngữ là tiếng nói.

367 views

Comments are closed.