Thực thể

Thực thể (dt): Sự có thật của một thể chất. Thí dụ: Thiên Chúa là một thực thể. Mặt trời là một thực thể. Tiếng Anh: being.

Hán Việt: Thực là có thật. Thể là hình dạng.

Thánh Kinh: Chỉ một mình Thiên Chúa là thực thể tự có và có mãi mãi. Thiên Chúa tự xưng tên Ngài là: “Ta Tự Có và Có Mãi Mãi.” Các thực thể khác do Thiên Chúa sáng tạo, được gọi là các tạo vật.

329 views

Comments are closed.