Thuật ngữ

Thuật ngữ (dt): Từ ngữ chuyên môn thuộc các bộ môn khoa học, văn học, tín ngưỡng.

Hán Việt: Thuật là trình bày. Ngữ là tiếng nói.

218 views

Comments are closed.