Long giá

Long giá (dt): Giá trị của vua.

Hán Việt: Long là rồng. Giá là giá trị của một vật. Long giá là giá trị của rồng, hàm ý giá trị của vua. Từ này có khi được dùng cách sai lầm lẫn với từ “long xa” (xe rồng, tức xe để vua dùng). Thậm chí, một vài từ điển tiếng Việt định nghĩa: “Long giá cũng như long xa, xe của vua!”

Trung Quốc và các dân tộc tiêm nhiễm văn hóa của Trung Quốc ví vua với rồng. Danh từ “rồng” (long) đã được dùng thay thế cho danh từ “vua.” Vì thế, những gì liên quan đến vua thường được dùng với chữ “long;” như: long thể = thân thể của vua; long nhan = dung mạo của vua; long sàng = giường của vua; long xa = xe của vua…

Lỗi Trong Thánh Kinh Bản Dịch Mới: 

Bản Dịch Mới: (Giê-rê-mi 17:25) “thì các vua nối ngôi Đa-vít sẽ ngự long giá hoặc cưỡi ngựa vào thành qua các cổng này, có quan tướng theo hầu. Dân Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cũng sẽ vào thành; và thành này sẽ mãi mãi đông đúc dân cư.”

Bản Dịch Mới: (Giê-rê-mi 22:4) “Nếu các ngươi thật lòng làm theo lời này, thì sẽ có vua nối ngôi Đa-vít, ngự long giá hoặc cưỡi ngựa, cùng với triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng cung điện này.”

Dịch Thánh Kinh mà dịch “những chiến xa song mã” (chariots – những xe do hai ngựa kéo, dùng trong chiến tranh) thành “long giá” là một sai lầm lớn về cách dùng chữ mà còn là một sai lầm lớn về văn hóa. Dân I-sơ-ra-ên không ví vua với “rồng.”

309 views

Comments are closed.