Khoan dung

Khoan dung: (dt): Theo nghĩa đen là sự chứa đựng và bao bọc rộng lớn; theo nghĩa bóng là lòng tha thứ lớn và rộng đến nỗi có thể chịu được sự lỗi lầm và bất công do người khác gây ra cho mình. Qua đó, kẻ có lỗi có cơ hội để ăn năn và sửa lỗi.

Hán Việt: Khoan = rộng lớn. Dung = chứa đựng, bao bọc.

Thánh Kinh: Khoan dung thường được ghép chung với nhẫn nại. Xem chữ “khoan nhẫn.”

387 views

Comments are closed.