Từ loại

Từ loại (dt): các hình thức văn phạm của từ ngữ, như: danh từ, động từ, tính từ, trợ từ, v.v.

309 views

Comments are closed.