Địa vị

Địa vị (dt): Thứ bậc hoặc trình độ hoặc cảnh ngộ hoặc bổn phận của một người trong xã hội. Thí dụ: Về thứ bậc, có địa vị làm vua, địa vị làm dân; địa vị làm cha, địa vị làm con; địa vị làm chủ, địa vị làm tôi tớ; địa vị làm thầy, địa vị làm môn đệ… Về trình độ có địa vị kỹ sư, địa vị công nhân; địa vị chuyên gia, địa vị cán sự… Về cảnh ngộ có địa vị tự do, địa vị nô lệ; địa vị giàu sang, địa vị nghèo hèn… Mỗi thứ bậc, trình độ hoặc cảnh ngộ đều kèm theo bổn phận của một người đối với xã hội.

Hán Việt: Địa là nơi chốn; vị là thứ bậc; danh từ “địa vị” được dùng để chỉ “chỗ đứng” của một người trong xã hội.

Thánh Kinh: Trong Thánh Kinh có thuật ngữ “địa vị con Đức Chúa Trời.”

Trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, địa vị con Đức Chúa Trời bao gồm thứ bậc, trình độ, cảnh ngộ, và bổn phận. Về thứ bậc là con của Đức Chúa Trời; về trình độ có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời; về cảnh ngộ được tự do và giàu có trong Đức Chúa Trời; về bổn phận luôn luôn phát huy sự giàu có của Đức Chúa Trời, Thánh Kinh còn gọi là làm lợi các ta-lâng được Đức Chúa Trời ban cho, để tôn vinh Ngài.

Mỗi hình thức địa vị con Đức Chúa Trời có những điểm khác nhau:

1. Địa vị con Đức Chúa Trời bởi sự sáng tạo: Muôn loài vạn vật ở trong thứ bậc, trình độ, cảnh ngộ Đức Chúa Trời đã đặt để cho và chịu trách nhiệm về bổn phận đã được Đức Chúa Trời giao phó. Thí dụ: đất nuôi sống muôn loài bằng sự sản xuất của mình; các loài ong, bướm… giúp cho các loài cây cỏ phát triển; loài người cai trị đất và muôn vật trên đất, các thiên sứ cai trị các thiên thể… tất cả đều phục vụ ý muốn của Thiên Chúa và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đối với các loài thọ tạo được ban cho ý chí tự do để chọn lựa như các thiên sứ và loài người thì địa vị này có thể mất vì sự chống nghịch Thiên Chúa.

2. Địa vị con Đức Chúa Trời bởi sự đồng bản thể: Thuộc riêng về một mình Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Chúa Jesus. Trong địa vị này Đức Chúa Jesus sáng tạo muôn loài, cứu chuộc muôn loài, và cai trị muôn loài. Đức Chúa Jesus còn là tiếng nói của Đức Chúa Trời (Ngôi Lời) để bày tỏ về Đức Chúa Trời cho loài người. Đây là địa vị còn lại đời đời.

3. Địa vị con Đức Chúa Trời bởi sự thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời: Đây là địa vị dành riêng cho các thiên sứ và loài người. Hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là được dự phần trong sự vui hưởng và cai trị những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Đối với các thiên sứ, Thánh Kinh cho biết họ được Đức Chúa Trời ban cho quyền cai quản các thiên thể, tức các vì tinh tú trong vũ trụ. Đối với loài người, Thánh Kinh cho biết họ được ban cho quyền cai trị đất và muôn vật trên đất. Địa vị này có thể mất và thật sự một số đông các thiên sứ và toàn thể loài người đã mất đi địa vị con Đức Chúa Trời vì họ đã phạm tội chống nghịch Ngài.

4. Địa vị con Đức Chúa Trời bởi sự được cứu chuộc và được ban cho quyền thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời: Địa vị này chỉ dành riêng cho loài người. Hễ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài thì họ được phục hồi địa vị làm con Đức Chúa Trời, được ban cho quyền thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Trong cuộc sống mai sau, loài người được ban cho quyền cai trị đất và muôn vật trên đất cùng các vì tinh tú (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:19). Riêng những người thuộc về Hội Thánh của Chúa, tức các thánh đồ Thời Tân Ước, còn được đồng ngồi trong các nơi trên trời mà cai trị muôn vật với Đức Chúa Jesus Christ (Ê-phê-sô 2:6; II Ti-mô-thê 2:12). Địa vị này có thể mất đi nếu một người quay về sống trong tội (Hê-bơ-rơ 6:4-6; 10:26-29).

Một thiên sứ hay một người khi bị mất đi địa vị “con Đức Chúa Trời” thì sẽ đương nhiên rơi vào địa vị “bị rủa sả” và địa vị “bị hư mất!” Đối với các thiên sứ, một khi chọn phản nghịch Thiên Chúa thì sẽ bị rơi vào địa vị bị rủa sả và địa vị bị hư mất đời đời. Đối với loài người, một khi chọn phản nghịch Thiên Chúa thì cũng bị rơi vào địa vị bị rủa sả và địa vị bị hư mất nhưng chỉ là tạm thời, vì Đức Chúa Trời có ban cho loài người cơ hội ăn năn tội để được tha tội và được phục hồi địa vị con Đức Chúa Trời. Nếu một người đang ở trong địa vị bị rủa sả và địa vị hư mất mà thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì người ấy được phục hồi địa vị con Đức Chúa Trời. Sau khi được phục hồi địa vị con Đức Chúa Trời mà một người lại trở về sống trong tội, phản nghịch Đức Chúa Trời thì người ấy sẽ vĩnh viễn rơi vào địa vị bị rủa sả và địa vị bị hư mất đời đời. Tất cả những người không ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sau khi qua khỏi cuộc đời này, sẽ ở lại trong địa vị bị rủa sả và địa vị bị hư mất cho đến đời đời. Muôn loài thọ tạo khác, vì sự phạm tội của các thiên sứ và loài người mà tạm thời bị ở trong địa vị bị rủa sả, nhưng một ngày kia, Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại muôn vật. Muôn vật sẽ được phục hồi địa vị con bởi sự sáng tạo của Đức Chúa Trời.

 

353 views

Comments are closed.