Cổ ngữ

Cổ ngữ (dt): Một thứ tiếng nói xưa, ngày nay không còn dùng nữa.

Hán Việt: Cổ là xưa, cũ. Ngữ là tiếng nói.

245 views

Comments are closed.